ඉන්දියාව නිපදවු කෝවිඩ්-19 එන්නත අපනයනය කරන්නේ දැයි පැහැදිලි කිරීමක් ඉදිරියේදී

තම රටේ නිපදවු කෝවිඩ් නයිනටීන් එන්නත් වෙනත් රටවලට අපනයන කරන්නේ දැයි පැහැදිලි කිරීමක් ඉදිරි සති කිහිපයේදි සිදුකරන බව ඉන්දිය විදේශ

Read more