ඉන්දීය ධිවරයන් සිව්දෙනාගේ මරණයට හේතුව සොයා බලන බවට ධිවර අමාත්‍යවරයා සහතික වෙයි

ඉන්දීය ධිවරයන් සිව්දෙනාගේ මරණයට හේතුව සොයා බලන බවට ධිවර අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා පොරොන්දු වෙයි ඔවුන්ගේ සිරුරු උතුරු මුහුදේ තිබි

Read more