වී සහල් බවට පත්කර කඩිනමින් වෙළෙඳපලට

වී මෙට්‍රික් ටොන් තිස්හතර දහසක් මිලදි ගැනේ. මහ කන්නයේ වි මෙසේ මිලදි ගත් බව වි අලෙවි මණ්ඩලය කියයි. ඒවා සහල්

Read more

තවත් වී මෙට්‍රික් ටොන් තිස්හතර දහසක් මිලදි ගැනේ

වී මෙට්‍රික් ටොන් තිස්හතර දහසක් මිලදි ගැනේ. මහ කන්නයේ වි මෙසේ මිලදි ගත් බව වි අලෙවි මණ්ඩලය කියයි. ඒවා සහල්

Read more

රජය වී මෙට්‍රික්ටොන් පන් දහසක් මිලදී ගෙන අවසන්

රජය සංචිත සදහා වී මෙට්‍රික්ටොන් පන් දහසකට අධික ප්‍රමාණයක් මිලදී ගෙන ඇතැයි වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති ජටාල් මාන්නප්පෙරුම මහතා පවසයි.

Read more