කිෂූ ගෝමස් සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියට

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ සහ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස ප්‍රකට ව්‍යාපාරික කිෂූ ගෝමස් මහතා පත්

Read more