හඳුනා නොගත් කුරුළු විශේෂයකින් කහටගස්දිගිලියේ ගොවිතැනට හානි

කහටගස්දිගිලිය අන්දරගොල්ලෑව ගම්මානයේ කුඹුරු අක්කර 100 ක් හඳුනා නොගත් කුරුළු විශේෂයක් පැමිණ විනාශ කර ඇතැයි ගම්වාසීහු කියති. වල්අලි, කුරුල්ලන්, වල්

Read more