මිරිදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනයට රජය උපරිම පියවර

මිරිදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනයට රජය උපරිම පියවර ගන්නා බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා පවසයි. වැව් පොකුණු සහ ගංගා ආදියේ

Read more

මිරිදියි ධීවර හා ජල ජීවි වගා කර්මාන්තය සංවර්ධනය සඳහා පස් අවුරුදු සැලැස්මක්

මිරිදියි ධීවර හා ජල ජීවි වගා කර්මාන්තය සංවර්ධනය සඳහා පස් අවුරුදු සැලැස්මක් සකස්කර ඇතැයි රාජ්‍ය ඇමති කාංචන විජේසේකර මහතා කියයි.

Read more