මෙරට හරිත ආවරණය සියයට 32 ක් දක්වා වැඩි කිරීමේ සැලැස්මක්.

මෙරට හරිත ආවරණය වසර 2030 වනවිට සියයට 27 සිට සියයට 32 ක් දක්වා වර්ධනය කිරීම රජයේ අරමුණවී ඇත. ඒ වෙනුවෙන්

Read more

කාර්යාල හා ව්‍යාපාරික ස්ථාන සෞඛ්‍ය රීතින්ට අනුකුලව ක්‍රියා කරන්නේදැයි සොයා බැලීමට හෙට සිට විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම්

කාර්යාල හා ව්‍යාපාරික ස්ථාන සෞඛ්‍ය රීතින්ට අනුකුලව ක්‍රියා කරන්නේද යන්න පිළිබඳව සොයා බැලීම සදහා හෙට සිට විශේෂ කණ්ඩායම් යොදවන බව

Read more