ගුවන් විදුලි රතන සුත්‍රය සජ්ජායනය

ශ්‍රීි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව සංවිධාන කරන දිවයින පුරා රතන සුත්‍රය සජ්ජායනය කිරීමේ වැඩසටහන අද පැවැත්වෙන්නේ මඩපාත ශෛලතලාරාම විහාරස්ථානයේදීය. එය

Read more