මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනිීමේ වැඩසටහන පෞද්ගලික අංශය සමග තරගකාරී අයුරින් පවත්වාගෙන යෑමේ තීරණයක්

2020- 2021 මහ කන්නයේ වි මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහන පෞද්ගලික අංශය සමග තරගකාරී අයුරින් පවත්වාගෙන යාමට රජය තීරණය කරයි. ඒ අනුව

Read more

පනාමුරේ ඵෙතිහාසික නලියන දිය බුබුල විනාශ වීමේ තර්ජනයකට

පනාමුරේ ඵෙතිහාසික නලියන දිය බුබුල විනාශ වීමේ තර්ජනයකට ලක්ව ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීහු පවසති. මෑතක සිට ඇතැම් පිරිස් දිය බුබුල ආශ්‍රිතව අනවසර

Read more

දෙව්රම් මහ විහාරයේ ඉදිකළ සුවිසි විවිරණ මන්දිරය විවෘත කිරීමේ අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන්

පන්නිපිටිය. දෙව්රම් මහ විහාරයේ ඉදිකළ සුවිසි විවිරණ මන්දිරය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට අගමැති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ එක්විය. පළමුව ආගමික

Read more