මහමෙවුනා පිංබිමේ ඉදිවන සඳහිරුසෑය හතරැස් කොටුවේ ධාතු නිධාන උත්සවය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

ඵෙතිහාසික අනුරාධපුර මහමෙවුනා පිංබිමේ ඉදිවන සඳහිරුසෑය හතරැස් කොටුවේ ධාතු නිධාන උත්සවය හෙටට යෙදෙන පුන්පොහෝ දින අගමැති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

Read more