ජනාධිපතිතුමා දේශිය අවශ්‍යතා පසෙක දමන නායකයෙකු නොවේ – අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ජාත්‍යන්තර බළපෑම් වලට අනුව දේශීය අවශ්‍යතාවන් පසෙකට දමන නායකයෙක් නොවන බව අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා පවසයි.

Read more