ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත මැතිවරණය අදයි

ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත මැතිවරණය අදයි. ප්‍රාන්ත සභාවේ ආසන 234 කට නියෝජිතයන් තෝරා පත්කර ගැනීම එහිදී සිදුවෙයි. හිටපු ප්‍රධාන ඇමතිනිය ජයලලිතා

Read more