ආසියා , ශාන්තිකර ව්‍යවසායක සමුළුව ත්‍රීමලේ

ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ ව්‍යවසායකත්ව , අධ්‍යාපනික නවෝත්පාදන වැඩසටහන් සමුළුව මේමස 09- 10 යන දෙදින තුළ ත්‍රිකුණාමලයේ දී පැවැත්වේ. මෙම වැඩසටහන

Read more

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් දිරි ගැන්වීමට ණය පහසුකම්

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් දිරි ගැන්වීමේ අරමුණින් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා එක්ව සුළු හා

Read more