මාරවිල අනවසර වැලි කැනීම් සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට විශේෂ කණ්ඩායමක්

මාරවිල ප්‍රදේශයේ සිදු කෙරෙන අනවසර වැලි කැනීම් සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට භු විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ විශේෂ කණ්ඩායමක් අද එම

Read more

කළුගල් හා පස් හා වැලි කැණීම් සිදුකළ ස්ථාන පුනරුත්ථාපනය නොකළ ව්‍යාපාරිකයන්ට යළිත් බලපත්‍ර නොදීමේ තීරණයක්

කළුගල් , පස් හා වැලි කැණීම් සිදුකරන ස්ථාන විධිමත්ම පුනරුත්ථාපනය කිරීමට ක්‍රියා නොකරන පුද්ගලයන්ට නැවත ඒ සදහා බලපත් නිකුත් නොකිරීමට

Read more