පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයට වගකිවයුත්තන් අනිවාර්යයෙන්ම නීතිය හමුවට

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයට වගකිවයුත්තන් අනිවාර්යෙන්ම නීතිය හමුවට පමුණුවන බව ඇමති මහාචාර්ය ජී.එල්.පිරිස් මහතා කියයි. ඒ සදහා රජය ක්‍රියාත්මක කර ඇති

Read more

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාර විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසමේ නිර්දේශ සලකා බැලු ඇමති අනුකමිටු වාර්තාව ජනාධිපතිතුමාට භාරදීම හෙට

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබදව විමර්ශනයට පත් කළ ජනාධිපති කොමිසමේ නිර්දේශ සලකා බැලීමට පත් කළ අමාත්‍ය අනුකමිටුවේ වාර්තාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

Read more