ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂය වැඩි ඡන්ද 132 කින් පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මතයි

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ වැය ශිර්ෂය වැඩි ඡන්ද 132 කින් පාර්ලිමේන්තුවේදි ඊයේ සම්මත විය. ඊට පක්ෂව ඡන්ද 137 ක් ලැබුනු අතර විපක්ෂව

Read more

අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ 10 වන දිනය අද

අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ 10 වන දිනය අදයි. ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය යන

Read more