මුහුදු කූඩැල්ලන් බෝ කිරීමේ මෙරට ප්‍රථම ගොවිපල හෙට කිලිනොච්චියේදි විවෘත කෙරේ

නවීන තාක්ෂණික ක්‍රමෝපායන් සමග මුහුදු කූඩැල්ලන් බෝ කිරීමේ මෙරට ප්‍රථම ගොවිපල හෙට කිලිනොච්චියේදි විවෘත කෙරේ. ධීවර අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ කම්කරුවන 500

Read more

ධිීවර කටයුතු යළි නගාසිටුවීමට විශේෂඥ උපදෙස්

කොවිඩ් හේතුවෙන් අඩාළ වූ ධිීවර කටයුතු යළි නගාසිටුවීම සඳහා ධීවර අමාත්‍යංශය විශේෂඥ උපදෙස් ලබාදීම සඳහා පත්කළ කමිටුවේ අතුරු වාර්තාව අමාත්‍ය

Read more