මොරගහ කන්ද කලුගග වාරි ව්‍යාපෘතියේ ජල මට්ටම වර්ෂාවත් සමග සියයට 65 ක ප්‍රමාණයක් පිරි අවසන්

කඩිනම් මහවැලි යෝජනා ක්‍රමය යටතේ මෙරට ඉදිවන අවසන් මහවැලි යෝජනා ක්‍රමය වන මොරගහ කන්ද කලුගග වාරි ව්‍යාපෘතියේ ජල මට්ටම වර්ෂාවත්

Read more