ළමා හිතකාමී අධිකරණ පද්ධතියක් පිහිටුවීමට රජයට යෝජනාවලියක්

ළමා හිතකාමි අධිකරණ පද්ධතියක් පිහිටුවීම කෙරෙහි යෝජනාවලියක් රජයට ඉදිරිපත් කර ඇති බව ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ

Read more