ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදෙකලා තත්ත්වය අද අඑයම සිට ඉවතට – තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් අලුතින් හුදෙකලා කෙරේ

කොළඹ හා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල දැනට හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද අලුයම 5.00 සිට හුදෙකලා බවින් ඉවත් කෙරෙන අතර අලුතින්

Read more