නාවුල පිපිඤ්ඤා ගොවිහු දැඩි අසිරුතාවයක

නාවුල ප්‍රදේශයේ පිපිඤ්ඤා නිෂ්පාදන අලෙවි කර ගැනීමට නොහැකිව එම ගොවිහු දැඩි අසිරුතාවයට පත්ව සිටිති. විශේෂයෙන් අඹන මහා වෙල්යායේ පිපිඤ්ඤා ඵලදාව

Read more