නයිල් නදිය හරහා වේල්ලක්

නයිල් නදිය හරහා ඉදිකෙරෙන වේල්ල සම්බන්ධයෙන් අප්‍රිකානු සංගමය දැනට වඩා විශාල කාර්යයභාරයක් කලයුතුව ඇතැයි සුඩානය අවධාරණය කරයි. ඉතියෝපියානු රජය ඉදිකරන

Read more