නෙලුව නගරයේ සති පොළේ කැලිකසළ බැහැර කිරීමට නියමිත ස්ථානයක් නොමැත

නෙලුව නගරයේ සහ එහි සති පොළේ කැලිකසළ බැහැර කිරීමට නියමිත ස්ථානයක් නොමැති වීම හේතුවෙන් පාරිසරික ගැටලු රැසක් උද්ගත වී ඇතැයි

Read more