වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය හමුවේ මාධ්‍යවල කාර්යභාරය ජනමාධ්‍ය ඇමතිවරයාගේ ඇගයීමට

කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය හමුවේ මාධ්‍යවල කාර්යභාරය ජනමාධ්‍ය ඇමති කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතාගේ් ඇගයීමට ලක්වෙයි. රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික විද්යුත් මාධ්‍ය ආයතනවල ප්‍රවෘත්ති

Read more