එළියකන්ද මෝටර් රථ හා යතුරුපැදි ධාවන තරගාවලිය මාතර බ්‍රවුන්ස් හිල්ස් හිදි

සදර්න් මෝටර් රථ ක්‍රිඩා සමාජය සංවිධානය කරන මෝටර් රථ හා යතුරු පැදි ධාවන තාරගාවලිය මාතර බ්‍රවුන්ස් කන්ද ප්‍රදේශයේදි අදත් හෙටත්

Read more

මතින් තොර හෙටක් වසවිස නැති රටක්

ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ විදුල ළමා ගුවන් විදුලිය සංවිධාන කරන දැහැමි පරපුරක් මතින් තොර හෙටක් වසවිස නැති රටක් වැඩසටහනේ

Read more