නාවුල පිපිඤ්ඤා ගොවිහු දැඩි අසිරුතාවයක

නාවුල ප්‍රදේශයේ පිපිඤ්ඤා නිෂ්පාදන අලෙවි කර ගැනීමට නොහැකිව එම ගොවිහු දැඩි අසිරුතාවයට පත්ව සිටිති. විශේෂයෙන් අඹන මහා වෙල්යායේ පිපිඤ්ඤා ඵලදාව

Read more

මතුගම කුණු-කසල වෙල්යායට එකතු කිරිම

මතුගම ගොවිජන මධ්‍යස්ථාන බල ප්‍රදේශයට අයත් මතුගම පාන්තිය විලේගොඩ ග්‍රාමයේ කදුරුගහ ලියද්ද අක්කර 10 ක පමණ කුඹුරු යායකි. මේ කුඹුරුයාය ගොවින්

Read more