පලස්තීනය මහ මැතිවරණයකට සුදානම් වෙයි

පලස්තීනය මැතිවරණයක් පැවැත්වීම සදහා තාක්ෂණික හමුවක් පවත්වයි පලස්තීන මධයම මැතිවරණ කොමිසම මේ සදහා ක්‍රියාකර තිබුනි. වසර 15 කට පසු එරට

Read more