දයාසිරි ජයසේකර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට කොවිඩ් ආසාදනයවීමෙන් පාර්ලිමේන්තු කටයුතුවලට බාධාවක් නැතැයි පාර්ලිමේන්තු සන්නිවේදන ඒකකය පවසයි

රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතාට කොවිඩ් ආසාදනයවීම තුළින් පාර්ලිමේන්තු කටයුතුවලට බාධාවක් එල්ලවී නැතැයි පාර්ලිමේන්තු සන්නිවේදන ඒකකය පවසයි. ජාතික ගුවන් විදුලිය

Read more

පාර්ලිමේන්තු පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව සහ රජයේ ගිණුම් කාරක සභාව අද සිට ලබන සිකුරාදා දක්වා

පාර්ලිමේන්තු පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව සහ රජයේ ගිණුම් කාරක සභාව අද සිට ලබන සිකුරාදා දක්වා පැවැත්විමට සැලසුම් කර තිබේ.

Read more