රටකජු වගාවේ සර්ථක සංවර්ධනයක්

රටකජු වගාව ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා 2018 වර්ෂයේ ආරම්භ කළ වැඩසටහනේ සාර්ථක සංවර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. මේ වන

Read more