අඩුවන වැඩිවන ඉන්ධන මිල

(නදීරා අමරසිංහ)   භාණ්ඩ , සේවා නිෂ්පාදනයේ දී කුමක් කොපමණ  කෙලෙසක, කා සඳහා නිපදවනවාද?  යන මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න බලපානු ලබයි.

Read more

මාස 3 කට වරක් තෙල්මිල යාවත්කාලීන කිරීමට කමිටුවක්

ඛනිජ තෙල් මිල යාවත්කාලීන කිරීමට භාණ්ඩාගාරයේ සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරීගෙන් යුත් කමිටුවක් පත් කිරීමට පසුගිය 26 වෙනිදා

Read more