ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ අන්තර් ක්‍රියාකාරි සංවාදයේදි ශ්‍රි ලංකාවට චීනයේ පුර්ණ සහය – රටවල් 21 ක් ශ්‍රි ලංකාවට පක්ෂයි. 15 ක් විරුද්ධයි.

ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 46 වන සැසිවාරයේදි ශ්‍රි ලංකාව පිලිබද වාර්තාවට අදාළ අන්තර් ක්‍රියාකාරි සංවාදයේ දි ශ්‍රි ලංකාවට චීනයේ පුර්ණ

Read more

පිලිපීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ද්වීපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කර ගැනේ

පිලිපිනය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ආර්ථික දේශපාලන සමාජීය හා ජාත්‍යන්තර සබඳතා වඩාත් ශක්තිමත් කර ගැනීම සදහා නව ක්‍රමෝපායන් කෙරෙහි අවධානය

Read more

අපනයනය ඉලක්කකර පලතුරු වගාවන්

අපනයන වෙළෙඳපොල ඉලක්කකර පලතුරු වගා කිරීම සදහා පවුල් දෙදහසකට එක් පවුලකට රුපියල් ලක්ෂ පහ බැගින් රුපියල් කෝටි 70 ක් පිරිනැමිමට

Read more