ශ්‍රිී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවෙන් ධර්ම දේශකයාණන් වහන්සේ පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක්

ධර්ම සන්නිවේදනය සදහා භික්ෂුන් වහන්සේ පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් ශ්‍රීී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව ක්‍රියාත්මක කරයි. ස්වදේශීය සේවය ආගමික අංශය අධ්‍යාපන

Read more