කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් පුඵල් කිරීමෙන් රැකියා රැසක්.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය විකිණීමේ හෝ බදුදීමේ කිසිදු අපේක්ෂාවක් රජයට නැතැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අවධාරණය කරයි. වරාය වෘත්තිය සමිති

Read more