ප්‍රදේශ රැසකටම තද වැසි. – ජලාශ රැසක වාන්දොරටු විවෘතයි

මධ්‍යම කඳුකරය ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසකට බලපෑ ඇති තද වැසි හේතුවෙන් එම ජනතාව අවධානයෙන් සිටිය යුතු බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය දැනුම්

Read more

සුළි කුණාටුවේ අහිතකර කාලගුණික බලපෑම පාලනය වෙමින් පවතින බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි

බුරවි සුළි කුණාටුවේ අහිතකර කාලගුණික බලපෑම පාලනය වෙමින් පවතින බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි. වැසි සහිත තත්ත්වය තවදුරටත් පවතින බැවින්

Read more