මෙරට කොවිඩ් එන්නත් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දත්ත ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට ලබාදීමේ කටයුතු පෙබරවාරි මාසයේදී අවසන් කෙරේ.

කෝවිඩ් රෝගය මර්ධනය සඳහා ලබාදෙන එන්නත්වල අධීක්ෂණයට අවශ්‍ය දත්ත ් ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට ලබන සදුදා දින ලබාදීමට හැකිවනු ඇතැයි රාඡ්‍ය

Read more

නිවසටම ඖෂධ

රාජ්‍ය ඖෂධ නිතිගත සංස්ථාවේ ඔසුසල්වල ප්‍රමිතිය සහ වැඩකටයුතු විධිමත් කර ඇතැයි රාජ්‍ය ඖෂධ නිතිගත සංස්ථාවේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන

Read more