මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 13 ක්

දිවුලුපිටිය පෑලියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොරෝනා පොකුරුවලින් වාර්තාවී ඇති සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 73870 දක්වා ඉහල යයි. ඊයේ හඳුණාගනු ලැබූ ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව

Read more

මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 397 දක්වා ඉහළට – තවත් 865 දෙනෙක් සුවය ලබති

දිවලුපිටිය, පෑලියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොරෝනා පොකුරුවලින් වාර්තාවිී ඇති සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 71627 දක්වා ඉහල යයි. ඊයේ හඳුණාගනු ලැබූ ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව

Read more

මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 390 දක්වා ඉහලට-කොරෝනා ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන සාර්ථකව ඉදිරියට

දිවලුපිටිය, පෑලියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොරෝනා පොකුරුවලින් වාර්තාවිී ඇති සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 70826 දක්වා ඉහල යයි. ඊයේ ආසාදිතයෝ 796 දෙනෙක් හදුණා

Read more

මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 365 දක්වා ඉහළට

දිවුලපිටිය, පෑලියගොඩ, බන්ධනාගාර කොරෝනා පොකුරු වලින් වාර්තා වි ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 66225 දක්වා ඉහළ යයි. ඊයේ ආසාදිතයෝ 878 දෙනෙක්

Read more

මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 313 දක්වා ඉහළට

දිවුලපිටිය, පැලියගොඩ සහ බන්ධනාගාර කොරෝනා පොකුරුවලින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 59337 දක්වා ඉහළ යයි. ඊයේ ආසාදිතයන් 848 දෙනෙකු

Read more

මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 270 දක්වා ඉහළට

දිවුලපිටිය, පෑලියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොරෝනා පොකුරු වලින් වාර්තා වී ඇති ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව පනස් දහසකට ආසන්න වෙයි. මේ දක්වා වාර්තා වි

Read more

මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 199 දක්වා ඉහළට

දිවුලපිටිය පෑලියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොරෝනා පොකුරු තිස්අටදහස් 979 දක්වා ඉහළ යයි. ඊයේ ආසාදිතයන් 636 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබේ. මේ අතර මෙරට

Read more

කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 160 දක්වා ඉහළට

දිවුලපිටිය පෑලියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොරෝනා පොකුවලින් වාර්තා වී ඇති කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව තිස්දහස් හැත්තැව දක්වා ඉහළ යයි. ඊයේ ආසාදිතයන් 611

Read more