රබර් වගාවේ ඵලදායිත්වය ඉහළට

රබර් වගාවේ ඵලදායිත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා වත්මන් රජයේ ප්‍රමුඛ අවධානයක් යොමුව ඇතැයි ශ්‍රි ලංකා රබර් පර්යේෂණ ආයතනයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය

Read more

වසර 10 කට පසු රබර් කිලෝවක් සදහා රුපියල් 650 ක ඉහළ මිලක්

වසර 10 කට පමණ පසු රබර් කිලෝවක් සදහා ඉහළ මිලක් වාර්තා වෙයි. මේ වනවිට රබර් කිලෝවක් සදහා මිල රුපියල් 650

Read more