පියසේන ගමගේ අමාත්‍යතුමන් මෙවර “ ඇමතිතුමාගෙන් අහන්න“ වැඩසටහනට

ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ  වෙළඳ සේවය ඹස්සේ විකාශනයවන “ ඇමතිතුමාගෙන් අහන්න“ වැඩසටහන සඳහා මෙවර (2018.10.04) සහභාගී වන්නේ යෞවන කටයුතු, ව්‍යාපෘති

Read more

සංවිධානාත්මක අපරාධ මැඩලීම සාර්ථක ද මෙවර සත්‍යේකෂණයෙන්

සත්‍යේකෂණය 11වන දිගහැරුම  ඔක්තෝම්බර් 03 වැනිදා (හෙට) ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ කුමාරතුංග මැදිරියේ ප.ව 04.00 ට පැවැත්වේ. “ සංවිධානාත්මක අපරාධ

Read more