රස ගුණ පිරි යස එළකිරි

ක්ෂීරපායී සත්ත්වයන් සිය දිවියේ මුල් අවධිය තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම යැපෙන්නේ කිරිවලිනි. පෝෂ්‍ය පදාර්ථවලින් පිරිපුන් දියරමය ආහාරයක්වන කිරි  කොයි කාහටත් සුදුසු සමබර

Read more

අඩුවන වැඩිවන ඉන්ධන මිල

(නදීරා අමරසිංහ)   භාණ්ඩ , සේවා නිෂ්පාදනයේ දී කුමක් කොපමණ  කෙලෙසක, කා සඳහා නිපදවනවාද?  යන මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න බලපානු ලබයි.

Read more