උතුරේ දූපත්වල සංවර්ධන කටයුතු ඇරඹේ

උතුරේ දූපත්වල සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ක්‍රියා කර ඇතැයි ධීවර අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්දා මහතා පවසයි. මෙය එම ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියරයි.

Read more

යුක්තිය පසිදලීමේ ක්‍රියාවලිය කාර්යක්‍ෂ්ම කිරීම සදහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලයක්

යුක්තිය පසිඳමේ ක්‍රියාවලිය කාර්යක්ෂම හා කඩිනම් කිරීිම සදහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කිරීිමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවෙයි. අධිකරණ අමාත්‍ය අලි

Read more