එල්ටීටීඊ සංවිධානය ප්‍රවර්ධනය කරන ප්‍රවෘත්ති පල කළ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට

එල්ටීටීඊ සංවිධානය ප්‍රවර්ධනය කරන ප්‍රවෘත්ති පල කළ පුද්ගලයෙකු වත්තල ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගැනේ. ත්‍රස්ත ක්‍රියා විමර්ශන කොට්ටාශය මගින් මෙම පුද්ගලයා ඊයේ

Read more