පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහ මොළකරුවෝ හඳුනා ගැනෙති

පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහ මොළකරුවෝ හදුනා ගැනෙති. නව්ෆර් මව්ලවි හා හජ්ජුර් අක්බාර් එම පුද්ගලයන් ලෙස හදුනාගෙන ඇතැයි ඇමති ආචාර්ය සරත් වීරසේකර

Read more