ජනාධිපතිගේ තීරණ විවේචනය නොකළ යුතුයි

අගමැති ලෙසින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පත් කිරීමට ජනාධිපතිතුමන් ගත් තීරණය විවේචනය කිරීමට ඇතැම් දේශපාලඥයන් කටයුතු කිරීම දේශපාලන සංස්කෘතියේ බිඳ වැටීම

Read more