රටේ සැමට ප්‍රතිලාභ අත්වන යහපත් ජාතික සෞඛ්‍ය පද්ධතියක් ගොඩනගන බව ජනපති කියයි

රටේ සැමදෙනාටම සහ සෑම ප්‍රදේශයකටම ප්‍රතිලාභ අත්වන යහපත් ජාතික සෞඛ්‍ය පද්ධතියක් ගොඩනගන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසය.ි මෙම ඉලක්කය

Read more

ගම ගොඩනැගීමට ජනතා අදහස් හා යෝජනා ද අවශ්‍ය බව ජනාධිපතිතුමා පවසයි

සංවර්ධනය මෙන්ම ග්‍රාමීය ජනතාවගේ දෛනික ජිවිතය යහපත් සහ ඵලදායි අයුරින් පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල සකස් කිරීම රජයේ අරමුණ බව ජනාධිපති

Read more