කොළඹ මහ නගර සභාවෙන් සේවා ලබාගැනිම සපිරි පියස කවුලුවෙන්

කොළඹ මහ නගර සභාවෙන් සේවා ලබාගැනිම සදහා ඉදිරිපත් කරන සියලු අයදුම්පත් කොළඹ නගර සභාවේ ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල අසල පිහිටි සපිරි පියස

Read more

සපිරි ගමක් ජනතා සහභාගිත්ව ග්‍රාමිය සංවර්ධන වැඩසටහන සාර්ථකව පෙරට

සපිරි ගමක් ජනතා සහභාගිත්ව ග්‍රාමිය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ මේ වසරේ ක්‍රියාත්මක කිරිමට යෝජිත ව්‍යාපෘති තිස්හත්දහසෙන් තිස්හයදහස් දෙසියක කටයුතු මේ වනවිට

Read more