”තුරුණු දිරිය” ණය යෝජනා ක්‍රමය සඳහා ව්‍යාපාර සැළසුම් 783ක්

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය ( SEDD ) විසින් 2018 අගෝස්තු මස වන විට, දිවයිනේ සියලුම ප්‍රදේශ

Read more

”තුරුණු දිරිය ලංකා බැංකු ණය යෝජනා ක‍්‍රමය’ සඳහා මධ්‍යම පළාතෙන් ව්‍යවසායකයින් 189 දෙනෙක්

යොවුන් ව්‍යවසායකයින් නගාසිටුවීම අරමුණු කරගනිමින් අග‍්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ප‍්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලයේ මැදිහත්වීම මත ක‍්‍රියාත්මක වන ”තුරුණු දිරිය ලංකා බැංකු ණය යෝජනා ක‍්‍රමයට ”

Read more