මියන්මාරයේ විරෝධතා සඳහා ජනතා සහභාගිත්වය අඩුවන ලකුණු

පෙබරවාරි පළමු වෙනිදා සිට මේ දක්වා මියන්මාරයේ විරෝධතාකරුවන් හා ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන් අතර ගැටුම් හේතුවෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් සංඛ්‍යාව 598 ක්

Read more