ආචාර්ය දයාරත්න රණතුංග ගී ආවර්ජනා ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින් ප්‍රසංගය අද

ශ්‍රි ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ සිටි එෆ් එම් සේවය ඉදිරිපත් කරන ආචාර්ය දයාරත්න රණතුංග ගී ආවර්ජනා ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින්  ප්‍රසංගය කුමාරතුංග

Read more