මුහුදු මාර්ගයෙන් විදේශයකට සංක්‍රමණය විමට තැත් කළ 20 දෙනෙක් නාවික හමුදා භාරයට පත්වෙති

මුහුදු මාර්ග ඔස්සේ නිති විරෝධි අන්දමින් මෙරටින් විදේශයකට සංක්‍රමණය වීමට උත්සාහ කළ බවට සැකකෙරෙන 20 දෙනෙක් නාවික හමුදා භාරයට පත්වෙති.

Read more