ගුවන් විදුලි රතන සුත්‍ර සජ්ජායනය

ශ්‍රීී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව දිවයිනපුරා විහාරස්ථානවලදී සංවිධාන කරන රතන සුත්‍ර සජ්ජායනය අද පැවැත්වෙන්නේ රත්ගම කිරිමැටිය සිරි නිකේතනාරාම පුරාණ මහා

Read more